Salgsvilkår Pure Grow AS

1. Partene

Selger er Pure Grow AS, Skiveien 144a, 1415 Oppegård, kundeservice@puregrow.no, 22 52 30 00, org.nr: 921 699 395, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøperen er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura via Klarna, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av faktura og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Kjøpere kan velge betalingsalternativer fra Klarna og Vipps.

3. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Selgeren sender varen med Bring og normal leveringstid er mellom 2-5 dager. Hvis kjøper ønsker å returnere varen innen angrefristen må varene sendes for kjøpers regning til Pure Grow AS, Skiveien 144a, 1415 Oppegård. Varen må være uåpnet og ubrukt.

4. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller i høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldene, og meldingen bør derfor skje skriftlig.

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen eter varene er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder eter utløpet av denne opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen livekvell 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om a kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperen bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller testing av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperen beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt fram dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

5. Mangel ved varen – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Ved mangler ved tilsendt vare som oppdages innen rimelig tid kan kjøper reklamere på kjøpet. Reklamasjon til selger bør skje skriftlig og kan sendes til kundeservice@puregrow.no eller pr. post til Pure Grow As, Skiveien 144a, 1415 Oppegård.

6. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. Punkt 4 og 5. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.eurpoa.eu/odr.